خانه نویسندگان پست های علی خانی

علی خانی

3336 پست 12 نظرات
متولد زمستان 62 تهران، متاهل، مهندس نساجی و عاشق خلیج همیشه فارس